Triumph Fit Finder

Artboard 1
Team Triaction 2

Algemene voorwaarden:

Deze Promotie is uitsluitend bestemd voor wie legaal in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Portugal, Frankrijk, Verenigde Staten verblijft en 18 jaar of ouder is, met uitsluiting van iedereen die professioneel met deze Promotie te maken heeft. 

1.  Er is geen aankoopverplichting. Een geldig en open Facebook-, Instagram- of Twitter-account en een internetverbinding zijn echter wel vereist.

2.  Promotieperiode: Inschrijven kan tussen 17.00 uur BST op 18 augustus 2017 en 23.00 uur BST op 14 september 2017.

3.  Om in te schrijven:

a.  Log in op uw Facebook-account (of maar er gratis een aan), ga naar de lokale Facebook-pagina van Triumph en schrijf een opmerking onder de promotiepost met een foto van uzelf in uw fitnessoutfit. Vermeld #TeamTriaction2, uw land van verblijf (bv. 'Verenigd Koninkrijk') en tag @Triumph_lingerie in uw entry.

OF

b.  Log in op uw Twitter-account (of maak er gratis een aan), volg @TriumphLingerie en tweet een foto van uzelf in uw fitnessoutfit. Vermeld #TeamTriaction2, uw land van verblijf (bv. 'Verenigd Koninkrijk') en tag @TriumphLingerie in uw entry.

OF

c.  Log in op uw Instagram-account (of maak er gratis een aan), volg @TriumphLingerie en upload een foto van uzelf in uw fitnessoutfit. Vermeld #TeamTriaction2, uw land van verblijf (bv. 'Verenigd Koninkrijk') en tag @TriumphLingerie in uw entry.

  Entry's zonder vermelding van de hashtag worden niet in aanmerking genomen.

4.  Bijkomende deelnamedetails:

a.  Deelnemers mogen alleen zelfgemaakte afbeeldingen indienen;

b.  Deelnemers mogen geen afbeeldingen uploaden die eerder al gepubliceerd werden of een prijs wonnen via een promotie van de Organisator of eender welke andere entiteit; en

c.  Deelnemers mogen alleen afbeeldingen uploaden die geen inbreuk plegen op de rechten van derden, rechten van publiciteit of privacy of eender welke andere intellectuele eigendomsrechten.

5.  Door deel te nemen aan de Promotie, stemmen de deelnemers ermee in dat hun entry's gebruikt worden door de Organisator zonder enige andere vergoeding dan de toekenning van de prijs, gedurende maximaal één jaar voor promotiedoeleinden. Het auteursrecht blijft aan de inschrijver toebehoren. Door deel te nemen aan deze Promotie stemt de inschrijver er echter wel mee in dat de Organisator deze entry's op zijn website publiceert en eventueel ook verder gebruikt op zijn website, Facebook-, Twitter- of Instagram-account of op andere socialemediaplatformen. Daarnaast verklaren deelnemers zich eveneens akkoord met elk ander mogelijk promotioneel gebruik in media naar keuze van de Organisator zonder enige andere betaling dan de toekenning van de prijs gedurende de tijdspanne van een jaar, zij het wel telkens met een gepaste vermelding van de oorspronkelijke inschrijver.

6.  Door uw informatie te bezorgen en een Twitter-, Instagram- of Facebook-account te creëren, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Twitter, Instagram of Facebook. Als u het niet eens bent met dergelijke gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen, kunt u geen Twitter-, Instagram- of Facebook-account aanmaken of deelnemen aan deze Promotie.

7.  Wie deelneemt via Twitter of Instagram, moet @TriumphLingerie (Twitter) of @ triumphlingerie (Instagram) minstens 4 weken na afloop van de Promotieperiode blijven volgen om gecontacteerd te kunnen worden, indien hij of zij geselecteerd wordt als winnaar.

8. 

9.  Om geldig te zijn, moet een inschrijving ontvangen zijn tegen het einde van de Promotieperiode. Wij zijn niet aansprakelijk voor onleesbare, onvolledige of laattijdige inschrijvingen.

10.Iedereen mag zich tijdens de Promotieperiode maar één keer inschrijven via Facebook, Instagram of Twitter. Alle bijkomende inschrijvingen van eenzelfde persoon zullen niet aanvaard of beoordeeld worden en zullen evenmin kunnen winnen.

11.  De Prijs: Per deelnemend land zal er één winnaar de kans krijgen om deel te nemen aan TeamTriaction2.

 

12.Aanvullende Prijsdetails en Voorwaarden:

a.  De Prijs bestaat uit:

·  Een reeks Triaction-producten naar keuze van de winnaar, ter waarde van maximaal € 100;

·  Het lidmaatschap van TeamTriaction2, wat betekent:

1.  Het genot van een persoonlijke training op de lokale markt van de winnaar;

2. Helpen met het geven van bounce test work-outs met een lokale market influencer in maart 2018.

13.  De Prijs is niet-overdraagbaar, is niet inwisselbaar en kan noch volledig, noch gedeeltelijk worden ingeruild tegen contant geld.

14.  De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van een gelijke of grotere waarde aan te bieden, mocht de bekendgemaakte Prijs onbeschikbaar worden om redenen waarover hij geen controle heeft.

15.  De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele producten of diensten van derden.

16.  Bepaling van de Winnaar: Alle geldige inschrijvingen (onder voorbehoud van moderatie) zullen beoordeeld worden door een onafhankelijk jury binnen 5 werkdagen na het einde van de Promotieperiode en in overeenstemming met de volgende criteria:

·  kwaliteit van de foto;

·  creativiteit van de foto; en

·  aantrekkingskracht van de foto.

17.De Organisator zal de volledige namen van de juryleden bezorgen aan iedereen die een aan zichzelf geadresseerde omslag stuurt naar Triumph Intertrade AG binnen een maand na het einde van de Promotie met het verzoek om nadere details over de juryleden.

18.  Bekendmaking van de Winnaar: De winnaar wordt op de hoogte gebracht via het sociale kanaal dat hij/zij gebruikte om zich in te schrijven voor de promotie en dit binnen 5 werkdagen na de evaluatie door de jury. De winnaar moet binnen 14 dagen na het eerste contact reageren om te bevestigen dat hij/zij in aanmerking komt voor de prijs en die aanvaardt. Indien de winnaar niet binnen 14 dagen na het eerste contact op de berichten reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor om die winnaar te diskwalificeren en de prijs in dat geval toe te kennen aan een andere deelnemer die op dezelfde manier werd geselecteerd. 

19.  Moderatie: De Organisator weigert inschrijvingen die naar diens redelijke mening:

a.  inhoud bevatten die beledigend is of een negatieve invloed kan hebben op de naam, reputatie of goodwill van de Organisator of een merkpartner;

b.  andere personen of bedrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Organisator (en zijn partners), in diskrediet brengen, in een verkeerd daglicht stellen of beledigen; of

c.  een politieke agenda bevorderen.

20.  De Organisator zal de aangeleverde persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de administratie van de promotie en voor niets anders, tenzij we uw toestemming hiervoor kregen. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken:  http://be.triumph.com/nl/bestelling-juridische-informatie/Contact_PrivacyPolicy.html.

21.  Groepsinschrijvingen door handels- of consumentengroepen of derde partijen worden niet aanvaard. Onvolledige inschrijvingen, inschrijvingen door of via derden of verenigingen, inschrijvingen via macro's of andere geautomatiseerde middelen en inschrijvingen die niet ten volle voldoen aan de vereisten van deze algemene voorwaarden, zullen ongeldig worden verklaard en niet meegeteld worden. Als duidelijk wordt dat een deelnemer (een) computer(s) gebruikt om deze voorwaarden te omzeilen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een ‘script’ of ‘brute kracht’, door zijn/haar identiteit te verhullen door IP-adressen te manipuleren of door andere identiteiten of geautomatiseerde middelen te gebruiken om de inschrijvingen van die deelnemer voor de promotie te vermeerderen op een manier die niet strookt met de geest van de Promotie, dan worden de inschrijvingen van die deelnemer ongeldig verklaard en is de eventuele toekenning van een prijs ook ongeldig.

22.  Deze Promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd of beheerd door Facebook, Instagram of Twitter en is evenmin aan deze organisaties gelieerd. U begrijpt dat u uw gegevens aan de Organisator en niet aan Facebook, Instagram of Twitter bezorgt en dat Facebook, Instagram of Twitter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eender welk element van deze Promotie.

23.  De Organisator kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade, verlies of letsels geleden door een deelnemer aan de Promotie of die het gevolg zijn van de aanvaarding van of het gebruik van een prijs. Niets kan de aansprakelijkheid van de Organisator voor overlijden of persoonlijke letsels als gevolg van nalatigheid uitsluiten.

24.  De Organisator of zijn agentschappen kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet in aanmerking nemen van inschrijvingen als gevolg van technische defecten of andere redenen, waaronder gebreken waarover de Organisator of zijn agentschappen controle hebben. Een bewijs van inschrijving geldt niet als een bewijs van ontvangst van inschrijving. De Organisator wijst elke aansprakelijkheid voor systeemfouten of andere problemen van de hand, die voor storingen en verloren, met vertraging of niet ontvangen inschrijvingen of kennisgevingen van winnaars kunnen zorgen.

25.  Van de winnaar wordt verwacht dat hij/zij deelneemt aan redelijke publiciteit die voortvloeit uit de Promotie.

26.  Als u de winnaar van de Promotie bent, stemt u ermee in dat de Organisator uw naam en woonplaats gebruikt om de winnaar van deze wedstrijd aan te kondigen, net als voor andere redelijke en verwante promotiedoeleinden.

27.  Door zich in te schrijven voor de Promotie, bevestigen deelnemers dat ze voorliggende voorwaarden gelezen hebben en ermee instemmen om erdoor gebonden te zijn.

28.  Als de Promotie niet zoals gepland kan plaatsvinden, om redenen zoals (geen volledige lijst) vervalsing, onbevoegde ingrepen, fraude, technische defecten of andere oorzaken die buiten de controle van de Organisator vallen en die negatieve gevolgen hebben voor de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of behoorlijke uitvoering van deze Promotie, behoudt de Organisator zich het recht voor om (onderworpen aan schriftelijke richtlijnen onder de toepasbare wet) personen die het inschrijvingsproces vervalsen, te diskwalificeren en de promotie te beëindigen, te wijzigen of op te schorten.

29.  In het geval van een daad, verzuim of een omstandigheid buiten de redelijke controle van de Organisator om die verhindert dat de Organisator deze algemene voorwaarden kan naleven, zal de Organisator niet aansprakelijk zijn voor het niet kunnen vervullen van zijn verplichting of voor een vertraging in het vervullen van zijn verplichting.

1.  Wie graag de naam van de uiteindelijke winnaar wil kennen, heeft na 15 oktober 2017 vier weken de tijd om een aan zichzelf geadresseerde omslag te sturen naar Triumph Intertrade AG.

2.  De beslissing van de Organisator is bindend in alle zaken die verband houden met deze Promotie en op correspondentie wordt niet gereageerd.

3.  Mocht er een verschil bestaan tussen wat er in deze Voorwaarden gezegd wordt en de in om het even welk promotiemateriaal vermelde details, dan zullen de bepalingen van voorliggende Voorwaarden prevaleren.

4.  De Algemene Voorwaarden van deze Promotie zullen worden geïnterpreteerd en toegepast op basis van de Engelse wetgeving en alleen de rechtbanken van Engeland en Wales zullen ter zake bevoegd zijn.

Organisator:  Triumph Intertrade AG,Triumph weg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Zwitserland