Triumph Fit Finder

Artboard 1
Regulamin konkursu Kocham Bali

Regulamin konkursu Kocham Bali

REGULAMIN KONKURSU

„WARSZTATY KOCHAM BALI”

(dalej: „Regulamin”)

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1.  Organizatorem konkursu „WARSZTATY KOCHAM BALI”, zwanego dalej „Konkursem”, jest „Triumph International (Polska)” sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124635, o numerze NIP 524 03 02 370, kapitał zakładowy 9.000.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2.  Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.3.  Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

1.4.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1.  Konkurs trwa od dnia 07.07.2017 r.  do dnia  14.07.2017 r.  (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania Nagród oraz ewentualnych procedur reklamacyjnych.

2.2.  Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1.  W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”).

3.2.  Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliżej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.3.  Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:

A.  zagłosować w terminie od dnia 7.07.2017 r. do dnia 10.07.2017 r. godz. 23:59 (włącznie)  za pośrednictwem ankiety dostępnej pod adresem http://bit.ly/KochamBali-Warsztaty na miasto, w którym odbyć się mają warsztaty „Kocham Bali”;

B.  wypełnić kwestionariusz konkursowy (dalej: „Zgłoszenie”) w tym wskazać swoje imię, nazwisko, numeru telefonu, adres e-mail, adres profilu Instagram, wybór miasta warsztatów oraz udzielić odpowiedzi na pytanie „Dlaczego chcesz uczestniczyć w warsztatach Kocham Bali ?” (dalej: „Odpowiedź”);

C.  przesłać wypełnione Zgłoszenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na treść Regulaminu, zgodą na wykorzystanie materiałów i wykorzystanie wizerunku od dnia 11.07.2017 r. do dnia 14.07.2017 r. godz. 23:59 (włącznie) poprzez bit.ly/ZgłoszeniaKochamBali

D.  potwierdzić obecność na warsztatach na zasadach określonych w Regulaminie.

3.4.  Odpowiedź przekazana przez Uczestnika zgodnie z pkt 3.3. Regulaminu:

·  powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

·  nie powinna przekraczać 100 znaków pisarskich,

·  nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych
z prawem lub treści obrażających uczucia religijne;

·  nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,  
z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub produktów Organizatora;

·  nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu i pozbawić ewentualnego prawa do Nagrody w Konkursie.

3.5.  Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.6.  W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie Zgłoszenia przesłane nie później niż 14.07.2017 r. godz. 23:59

3.7.  Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marzena.kusmirek@triumph.com.

3.8.  Każdy z Uczestników może dokonać tylko jednego Zgłoszenia do Konkursu.

3.9.  W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, zawierające prawidłowe Odpowiedzi. W Konkursie nie będą uwzględnione w szczególności Zgłoszenia i Odpowiedzi niekompletne, nieczytelne, niezrozumiałe lub sprzeczne z Regulaminem Konkursu.

4. NAGRODY

4.1.  W Konkursie zostało przewidziane przyznanie 45 nagród (dalej: „Nagrody”) składających się
z dwóch części:

A)  udziału w warsztatach „Kocham Bali” w jednym z trzech miast wybranych w ramach Konkursu (po 15 osób w każdym z miast). „Kocham Bali” to kreatywne warsztaty, w których agendzie przewidziane są następujące atrakcje: warsztaty kulinarne - przygotowywanie kolorowych Fruit Bowls, wykonanie Instagramowych zdjęć pod okiem Blogerki Anny Skury, egzotyczny lunch, warsztaty relaksacyjnej jogi i inne atrakcje. Przewidziany jest także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

B)  nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości pierwszej części Nagrody.

4.2.  Laureat nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego rodzaju.

4.3.  Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród. Szczegółowy opis warsztatów zamieszczony zostanie pod adresem www.whatannawears.pl w dniu 7.07.2017 r. Trzy wybrane miasta wraz z terminami warsztatów ogłoszone zostaną w dniu 18.07.2017 r. poprzez profile społecznościowe WhatAnnaWears: https://www.instagram.com/whatannawears/ oraz https://www.facebook.com/WhatAnnaWears/

4.4.  Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskanej Nagrody  na osoby trzecie.

4.5.  Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej uzyskanej przez Laureata. Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 4.1 lit. b) nie zostanie przekazana Laureatowi, lecz zostanie z niej potrącona kwota należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród pieniężnych kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

5. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY I WYDAWANIE NAGRODY W KONKURSIE

5.1.  W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła dwuosobową komisję (dalej: „Komisja”).

5.2.  Komisja oceni wszystkie nadesłane prawidłowe Odpowiedzi, według własnego uznania, uwzględniając jakość i oryginalność każdej Odpowiedzi.

5.3.  Komisja wybierze 45 najlepszych Odpowiedzi (po 15 najlepszych Odpowiedzi z każdej puli Odpowiedzi przypadającej na każde z miast) ze Zgłoszeń złożonych w terminie określonym w Regulaminie.

5.4.  Każdemu z Uczestników, którego Odpowiedź uznana zostanie za jedną z 45 najlepszych w Konkursie przyznana zostanie Nagroda.

5.5.  Każdemu z Uczestników w Okresie Trwania Konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.  

5.6.  Uczestnicy, którym przyznana zostanie Nagroda na postawie Regulaminu zwani są w niniejszym Regulaminie „Laureatami”.

5.7.  Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 19.07.2017 r. (włącznie) poprzez ogłoszenie na stronie https://www.instagram.com/whatannawears/ oraz poprzez wiadomość wysłaną – według wyboru Organizatora – na adres e-mail lub numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Kontakt z Laureatem może się również odbywać za pośrednictwem spółki Triumph International Polska oraz firmy Pomada Fashion Office.

5.8.  Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z Nagrody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marzena.kusmirek@triumph.com.

5.9.  W przypadku podjęcia przez Organizatora bezskutecznej próby nawiązania kontaktu z Laureatem, w szczególności gdy Laureat nie odpowie na wiadomość wysłaną zgodnie z pkt 5.7 Regulaminu w dniu następnym po jej otrzymaniu lub odmówi przyjęcia Nagrody bądź podania danych niezbędnych do jej wydania Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Odpowiedź zostanie uznana przez Komisję za kolejną najlepszą prawidłową Odpowiedź na zasadach określonych w Regulaminie (dalej: „Laureat Rezerwowy”). Z zastrzeżeniem pkt. 5.10., w stosunku do Laureata Rezerwowego stosuje się  zapisy Regulaminu dotyczące Laureatów.

5.10.  Laureat Rezerwowy zostanie powiadomiony o wygranej w sposób wskazany w  punkcie 5.7. Regulaminu, w terminie do dnia 24.07.2017 r.

5.11.  Powiadomienie na wskazany przez Laureata adres e-mail lub numer telefonu nastąpi wyłącznie poprzez jedną próbę wysłania wiadomości e-mail lub wiadomości sms. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błąd w dostarczeniu wiadomości jeżeli nie został wywołany okolicznościami leżącymi po stronie Organizatora.

5.12.  W przypadku podjęcia przez Organizatora bezskutecznej próby nawiązania kontaktu z Laureatem Rezerwowym, w szczególności gdy Laureat Rezerwowy nie odpowie na wiadomość wysłaną zgodnie z pkt 5.7 Regulaminu w dniu następnym po jej otrzymaniu lub odmówi przyjęcia Nagrody bądź podania danych niezbędnych do jej wydania Laureat Rezerwowy traci prawo do Nagrody, a Organizator nie przyznaje w takim przypadku Nagrody dalszym Uczestnikom.

5.13.  W przypadku wątpliwości co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagród, do czasu ich wyjaśnienia. Laureat zobowiązany jest do udzielenia Organizatorowi niezbędnych wyjaśnień, a w razie odmowy ich udzielenia stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące niemożności nawiązania kontaktu.

5.14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające z nieprawidłowego podania danych osobowych, zmiany miejsca zamieszkania Laureata do czasu wydania Nagrody lub zmiany innych danych osobowych i informacji uniemożliwiającej przekazanie Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada.

5.15.  Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych Laureata przy wydaniu Nagrody, w szczególności okazania dowodu tożsamości w celu weryfikacji pełnoletności. W przypadku gdy Laureat podał informacje nieprawdziwe, Organizator upoważniony jest do pozbawienia
go Nagrody.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.  Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w terminie do dnia 28.08.2017 r., nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji (decyduje data wysłania reklamacji). Wraz z reklamacją pisemną Uczestnik zobowiązany jest przesłać jej treść także na adres e-mail: marzena.kusmirek@triumph.com 

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie lub bez jednoczesnego powiadomienia na adres e-mail (jak powyżej) jest bezskuteczna.

6.2.  Niezależnie od postanowień pkt 6.1. Regulaminu, za niewysłane w regulaminowym terminie będą uważane reklamacje, które dotrą do Organizatora w formie pisemnej po dniu 31.08.2017 r. (niezależnie od daty wysłania - stempla pocztowego).

6.3.  Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

6.4.  Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Triumph – Warsztaty Kocham Bali” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.5.  Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Organizatorowi wersji pisemnej. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji jak również na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej www.whatannawears.pl oraz  bit.ly/ZgłoszeniaKochamBali

7.2.  Wszystkie koszty Uczestnika związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z kosztem dojazdu na warsztaty są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

7.3.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Triumph International (Polska) sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Uczestnika Konkursu swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Konkursie.

7.4.  Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter pomocniczy i ogólny. Wiążącymi są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.