Klub Triumph

Artboard 1

Klub Triumph

REGULAMIN SPRZEDAŻY RABATOWEJ PROGRAMU „Klub Triumph”
DLA STAŁYCH KLIENTÓW WYBRANYCH SKLEPÓW TRIUMPH

Niniejszy Regulamin określa zasady, w myśl, których stali Klienci sieci sklepów Triumph będą mogli uzyskać prawo do rabatów cenowych za nabyte w nich produkty (oraz skorzystać z dodatkowych przywilejów Stałego Klienta).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Niniejsze zasady sprzedaży rabatowej, zwane dalej „Regulaminem”, określają sposoby i warunki nabywania przez Stałych Klientów sieci wybranych sklepów z bielizną Triumph wyrobów znajdujących się w ofercie handlowej tych sklepów oraz regulują zasady premiowania bądź udzielania rabatów oraz przyznawania Stałym Klientom innych przywilejów w związku z utrzymywaniem systematycznych kontaktów handlowych.
2. Program lojalnościowy „KLUB TRIUMPH” dotyczy wyłącznie punktów sprzedaży Triumph na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
3. Sklepy prowadzące program lojalnościowy „KLUB TRIUMPH” będą określane jako „SKLEPY TRIUMPH”.

§2
Użyte w treści Regulaminu wyrazy, oznaczają odpowiednio:
1. Organizator - TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Branickiego 17, NIP 524-03-02-370, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124635, o kapitale zakładowym 9 000 000 PLN, będąca wyłącznym dystrybutorem wyrobów marki TRIUMPH na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pomysłodawcą i jedynym dysponentem programu lojalnościowego „KLUB TRIUMPH”.
2. Stały Klient - osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicząca w programie lojalnościowym „KLUB TRIUMPH” na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia.
3. Program lojalnościowy „KLUB TRIUMPH” - warunki i sposoby korzystania z rabatów cenowych przez Stałych Klientów sklepów Triumph.
4. Podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA) Sp. z o.o. - Asseco Business Solutions SA, 20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4C, KRS 28257, NIP 5222612717, o kapitale zakładowym 167.090.965 zł opłaconym w całości, adres do korespondencji: ul. Ignacego Kłopotowskiego 22, 03–717 Warszawa.
5. Zgłoszenie uczestnictwa - oświadczenie Klienta Sklepu Triumph, sporządzone na piśmie na formularzu zgłoszeniowym własnoręcznie przez Niego podpisane; dokument zawierający powyższe oświadczenie nazywany jest dalej „dokumentem zgłoszenia uczestnictwa”.
6.  Karta Stałego Klienta lub Karta - znormalizowany znak legitymacyjny, umożliwiający Stałemu Klientowi swobodne korzystanie z programu lojalnościowego „KLUB TRIUMPH” i innych przywilejów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3
1. Program lojalnościowy „KLUB TRIUMPH” prowadzony jest przez Organizatora we własnym imieniu, przy współpracy osób prowadzących sklepy Triumph na podstawie umów odrębnie zawartych z Organizatorem, przy wykorzystaniu usług technicznych Podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie Organizatora programu.
2. Organizator może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż zobowiązania wobec Stałych Klientów, którzy nabyli uprawnienia określone dotychczasowymi zasadami, podlegają realizacji według stanu obowiązującego w dniu nabycia uprawnienia; wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu doręczane będą Stałym Klientom na adresy wskazane przez Nich w zgłoszeniu uczestnictwa w programie lojalnościowym „KLUB TRIUMPH”.
3. Stały Klient może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie lojalnościowym „KLUB TRIUMPH” wysyłając prośbę na adres: klub@triumph.com; w takim wypadku, Organizator programu i Podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Organizatora, niezwłocznie usuną z bazy danych informacje dotyczące Klienta, zaś Klient ten przestaje korzystać z uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu począwszy od dnia, w którym złożył rezygnację.
4. W programie lojalnościowym „KLUB TRIUMPH” nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w sklepach Triumph.

§4
1. Administratorem danych osobowych Stałych Klientów jest Organizator.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Organizatorem pod adresem mailowym klub@triumph.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
3. Dane osobowe Stałych Klientów przetwarzane będą w celach:
a) uczestnictwa w Programie „Klub Triumph” (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO);
b) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f) ewentualny kontakt ze Stałym Uczestnikiem w celu weryfikacji dokumentu zgłoszenia uczestnictwa (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) marketingowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
4. Dane osobowe Stałych Klientów będą przetwarzane:
a) w związku z udziałem w Programie „Klub Triumph” - przez czas trwania Programu lub udziału Stałego Klienta w Programie oraz do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Programie;
b) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
c) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami);
d) w celu marketingu - do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Stałego Klienta, ewentualnie do momentu cofnięcia zgody wyrażonej przez Stałego Klienta.
5. Odbiorcami danych osobowych Stałych Klientów mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Poczta Polska S.A., firmy kurierskie, przedsiębiorcy prowadzący sklepy stacjonarne pod marką Organizatora. Ponadto dane Stałych Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, m.in. dostawcom usług IT czy też agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora.
6. Stali Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
7. Stali Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe mogą Stałych Klientów być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (Szwajcaria). W przypadkach wskazanego przekazania Organizator stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
9. Organizator nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie „Klub Triumph”.

II. ZASADY PROGAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KLUB TRIUMPH”

§5
1. Celem programu lojalnościowego „KLUB TRIUMPH” jest umożliwienie Stałemu Klientowi sklepów TRIUMPH skorzystania z rabatów cenowych z tytułu przekroczenia oznaczonego kwotowo limitu wartościowego dotychczasowych zakupów, a także włączenie Stałego Klienta do systemu sprzedaży premiowej oraz, w wypadku ich organizowania, do uczestnictwa w konkursach i loteriach promocyjnych organizowanych na odrębnie określonych zasadach.
2. Uprawnienia Stałego Klienta do korzystania z programu Iojalnościowego „KLUB TRIUMPH” potwierdza się znakiem legitymacyjnym w postaci Karty, upoważniającym do zakupu dowolnie wybranego produktu oferowanego w sieci sklepów TRIUMPH z zastosowaniem rabatu w wysokości 7% oraz do innych świadczeń ze strony Organizatora lub Firm z Nim współpracujących, jeżeli przysługują one na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu albo wynikają z innych przedsięwzięć Organizatora, przyznających Stałym Klientom określone uprawnienia lub przywileje.
3. Rabatu 7% nie udziela się na towary oferowane w promocjach i w przecenach.

§6
1. Kartę „Klubu Triumph” może otrzymać Klient, który w sklepie TRIUMPH dokonał w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy zakupów o łącznej wartości brutto co najmniej 300 zł (trzysta złotych).
2. Dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupów na kwotę przekraczającą 300 zł jest wypełniony karnet z 12 pieczątkami zwanymi „koronami” potwierdzającymi dokonanie zakupów w sklepach Triumph - wszystkie pola opieczętowane.

III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM „KLUB TRIUMPH”

§7
1. Klient sklepu TRIUMPH, który zamierza przystąpić do programu lojalnościowego „KLUB TRIUMPH”, zapoznaje się z postanowieniami niniejszego Regulaminu; pracownicy sklepu obowiązani są udzielić Klientowi wyczerpujących informacji oraz zapoznać Go z możliwościami korzystniejszego nabywania towarów dystrybuowanych przez Organizatora.
2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w programie lojalnośćiowym „KLUB TRIUMPH”, Klient wypełnia formularz dostępny w sklepie; warunkiem uczestnictwa w programie jest czytelne wypełnienie bez skreśleń oraz własnoręczne podpisanie wymienionego wyżej dokumentu.
3. Pracownicy sklepu TRIUMPH obowiązani są udzielić Klientowi, na Jego życzenie, wszelkiej pomocy w prawidłowym wypełnieniu dokumentu, o którym mowa w punkcie 2.
4. Prawidłowo i czytelnie wypełniony dokument zgłoszenia wraz z karnetem z 12 koronami Klient własnoręcznie zamyka w dołączonej do formularza kopercie a następnie oddaje ją w sklepie Triumph.

§ 8
1. Organizator lub działający na zlecenie Organizatora Podmiot przetwarzający dane, dokonuje weryfikacji dokumentu zgłoszenia uczestnictwa; w miarę potrzeby dokonuje się ewentualnego uzupełnienia lub weryfikacji danych w drodze bezpośredniego kontaktu z Klientem. Brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem może skutkować brakiem wydania Karty. W takim wypadku dane Stałego Klienta są usuwane.
2. Prawidłowo wypełniony i podpisany dokument zgłoszenia uczestnictwa stanowi podstawę wpisania Klienta do bazy danych Stałych Klientów programu lojalnościowego „KLUB TRIUMPH”, prowadzonej przez Organizatora lub Podmiotu przetwarzającego dane działającego na zlecenie Organizatora.

§ 9
1. Dowodem uczestnictwa w programie lojalnościowym „KLUB TRIUMPH” jest Karta sporządzona przez Organizatora lub Podmiot przetwarzający dane przez na zlecenie Organizatora,
2. Karta Stałego Klienta stanowi własność Organizatora i po ustaniu uczestnictwa w programie lojalnościowym „KLUB TRIUMPH” powinna być niezwłocznie zwrócona do rąk pracownika sklepu TRIUMPH, przedstawiciela Organizatora lub upoważnionego przedstawiciela Administratora programu.

§ 10
1. Stały Klient obowiązany jest zawiadamiać Organizatora programu o zmianie danych zawartych w treści dokumentu zgłoszenia uczestnictwa w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. Organizator lub Podmiot przetwarzający dane nie ponoszą odpowiedzialności za skutki opóźnienia w terminowym zawiadomieniu o zmianie danych.
2. Brak poinformowania o zmianach, o których mowa w § 10 punkt 1, może skutkować wykreśleniem Klienta z bazy danych i utratą ważności jego karty.

IV. ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KARTĄ STAŁEGO KLIENTA

§ 11
1. Karta posiada zabezpieczenia pozwalające na identyfikację Stałego Klienta.
2. Można posiadać jedynie jedną ważną Kartę Stałego Klienta; przy zakupach, dokonanych na podstawie innej Karty należącej do tego samego Klienta, rabaty przewidziane uprawnieniami, wynikających z tej Karty oraz inne świadczenia ze strony Organizatora lub Firm z Nim współpracujących, nie przysługują, zaś Karta użyta w taki sposób podlega zatrzymaniu.
§ 12
Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatniczą lub kredytową, zaś jako znak legitymacyjny służy jedynie do dokumentowania prawa do rabatu oraz do innych świadczeń ze strony Organizatora lub Firm z Nim współpracujących, jeżeli przysługują one na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu albo wynikają z innych przedsięwzięć Organizatora, przyznających Stałym Klientom określone uprawnienia lub przywileje.

V. KRADZIEŻ, ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KARTY STAŁEGO KLIENTA

§ 13
1. W przypadku zagubienia, trwałego uszkodzenia lub kradzieży Karty, Stały Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora programu pod adresem klub@triumph.com; powyższe zgłoszenie umożliwi Organizatorowi programu jej zablokowanie i wystawienia nowej Karty Stałego Klienta.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia Karty.
3. O odnalezieniu zagubionej Karty Stały Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora programu na adres mailowy, o którym mowa w ust. 1.
4. Pod warunkiem dochowania przez Stałego Klienta aktów staranności, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługujące Mu dotychczas uprawnienia zapisane zostaną na nowej Karcie; doręczenie nowej Karty następuje w terminie i trybie określonym w § 10 ust. 2.
5. Wymiana Karty Stałego Klienta, uzasadniona niebudzącymi wątpliwości zdarzeniami losowymi, może być dokonywana najwyżej trzykrotnie.

§ 14
W wypadku stwierdzenia uszkodzenia Karty Stałego Klienta, które uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej
danych, Karta podlega zdeponowaniu w sklepie TRIUMPH, skąd przesyła się ją do Administratora programu w
celu jej wymiany. Nową kartę wydaje się w terminie i trybie określonym w § 10.

VI. KORZYSTANIE Z KARTY STAŁEGO KLIENTA

§ 15
1. Stały Klient powinien przekazać swą Kartę kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupu; wartości zakupów dokonanych w sieci sklepów TRIUMPH zapisywane są automatycznie po odczytaniu Karty przez kasjera czytnikiem kodu przed zakończeniem transakcji.
2. Utrwalenie najnowszych danych o zakupach na Karcie Stałego Klienta następuje po 48 godzinach od chwili dokonania zakupu.
3. Wszelkie reklamacje związane z zakresem uprawnień zapisanych na Karcie Stałego Klienta będą mogły być rozpatrywane wyłącznie po przedstawieniu paragonu zakupu.
4. Jeżeli na skutek awarii sieci komputerowej nie można w chwili zakupu dokonać stosownych zapisów uprawnień na Karcie, kasjer sklepu TRIUMPH obowiązany jest sporządzić odpowiedni protokół; potwierdzone w ten sposób uprawnienia utrwalane są na Karcie Stałego Klienta w terminie 10 dni od dnia sporządzenia protokołu.

§ 16
1. Kartę Stałego Klienta uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie dokumentu zgłoszenia uczestnictwa, zawierającego dane niezgodne z prawdą; niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu Karta ulega zablokowaniu.
2. Nieprzepisowo zdobytymi uprawnieniami są te, których podstawą były zakupy dokonane przez osobę niebędącą Stałym Klientem lub zdobyte w inny sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu odnoszące się do sposobu korzystania z Karty Stałego Klienta lub trybu albo zasad uzyskiwania uprawnień w nim określonych, powodują natychmiastowe zablokowanie Karty i wykluczenie z programu lojalnościowego „KLUB TRIUMPH”.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17
1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia programu „KLUB TRIUMPH”, którego zasady określają postanowienia niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyn i w dowolnie wybranym momencie.
2. Obwieszczenie o zamiarze zakończenia programu lojalnościowego „KLUB TRIUMPH” Organizator obwieści w sieci sklepów TRIUMPH, z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem, podając do wiadomości szczegółowe warunki likwidacji uprawnień nabytych przez Stałych Klientów.