Kontakt Triumph

Artboard 1

Kontakt

Triumph International (Polska) Sp. z o.o.
ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000124635, NIP: 5240302370, REGON: 010585085
kapitał zakładowy: 9 000 000 zł

telefon: +48 22 209 51 00
e-mail: info.pl@triumph.com

Inspektor Ochrony Danych: Jakub Szajdziński
e-mail: iod@triumph.com